Ruimtelijke ordening

In het kader van die voorbereiding zien wij er een meerwaarde in om het uitvoeringsprogramma van de recent vastgestelde structuurvisie Wassenaar 2025, Landgoed aan zee, denk daarbij onder andere aan integrale gebiedsuitwerkingen (de noordrand, het Haven(kanaal)gebied, de zuidrand, Den Deijl en het strand), op te pakken in de geest van de nieuwe wet. Flexibel waar het kan met behoud van kwaliteit als fundament.

Actuele en gemeentegrens overstijgende vraagstukken worden steeds vaker door meerdere gemeenten samen of in regionaal verband opgepakt. Ook de deelname aan voor Wassenaar relevante uitwerkingen van de regionale agenda omgevingsvisie 2040 “Hart van Holland” dragen bij aan de voorbereiding op de Omgevingswet. De regionale agenda benoemt de gemeentegrens overstijgende vraagstukken van dit gebied. De agenda wordt thematisch en per gebied uitgewerkt. We werken mee aan de uitwerkingen die aansluiten bij de structuurvisie en inbreng kunnen leveren voor de lokale omgevingsvisie, zoals de uitwerking A44 en het thema landschap en biodiversiteit. Om de efficiëntie te vergroten worden er logische verbindingen gemaakt tussen lopende lokale en regionale projecten.

Ruimtelijke kaders actueel houden betekent onder andere dat de bestemmingsplanprocedures voor nog lopende ontwikkelingen in 2018 moeten worden afgerond. Concrete voorbeelden zijn de herzieningen van Landelijk Gebied 2015 ten behoeve van de verankering van de Rijnlandroute, de reparatie van de Raaphorstlaan en de ontwikkeling aan de Vinkelaan. Daarnaast heeft uitstel van de wetswijziging tot gevolg dat het bestemmingsplan Weteringpark 10 jaar oud wordt en daarmee formeel herbevestigd moeten worden.
Met de uitvoering van de structuurvisie en het actueel houden van de ruimtelijke kaders willen we stapsgewijs toegroeien naar één omgevingsvisie en één omgevingsplan voor Wassenaar. Dit kan niet zonder samenspraak met burgers en maatschappelijke organisaties.

Ervaringen en leerpunten die we opdoen vanuit de pilot Havengebied op grond van de Crisis en herstelwet nemen we mee bij de invoering van de Omgevingswet. Burgerparticipatie staat hierbij centraal. In het raadsvoorstel en raadbesluit van 21 november 2016 werd het vervolg op het planvorming project Havenkanaal aangekondigd, namelijk de herinrichting van de openbare ruimte in 2018. Deze substantiële uitgave, die gefaseerd zal worden uitgevoerd, is nog niet opgenomen in de begroting omdat het ontwerp pas eind 2017 beschikbaar zal zijn.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordeningBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-969-1.848-771-771-892-879
Saldo-969-1.848-771-771-892-879
Ontrekking reserves1651.028666863
Toevoeging reserves-1650000165
Mutaties reserves01.0286661.028
Geraamde resultaattaakveld-969-820-765-765-887149

Toelichting verschillen

Lagere lasten
In2017 is eenmalig € 86.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting Ernst Casimirstraat na aanpassing van het terrein door de bouw van de Aldi. In 2018 zijn deze kosten er niet meer.

Gemeenschappelijke regelingen dienen per 2018 te voldoen aan de vernieuwde BBV regelgeving.
Onderdeel van deze wijziging is het aan de overhead toerekenen van de kosten van leidinggevenden en ondersteunend personeel en het zoveel mogelijk direct aan taakvelden toerekenen van kosten. In 2017 was dit nog niet volledig toegepast in de begroting. Het doorvoeren van deze wijziging heeft een verschuiving tot gevolg tussen het taakveld 0.4 overhead en de overige taakvelden en andersom.
Hierdoor is een voordelig verschil van € 63.000 ten opzichte van 2017 ontstaan op dit taakveld.

Hogere lasten
De invoering van de Omgevingswet leidt vanaf 2018 tot incidentele invoeringskosten. De eerste jaren zal dat onder andere gaan om investering in competentieontwikkeling van medewerkers, cultuurverandering op basis van de bestuurlijke ambities & de bedoeling van de Omgevingswet, het digitaal stelsel Omgevingswet en voor extra ondersteuning bij het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan.
Omdat de verdeling van de kosten over de jaarschijven nog niet exact is te bepalen is ten laste van de algemene reserve een voorziening ingesteld van € 1.022.000, gebaseerd op de aannames uit het VNG-model.

Reservemutaties
Met ingang van 2017 wordt op alle investeringen afgeschreven. Voor de dekking van deze kapitaallasten is een bestemmingsreserve gevormd, die gevoed is uit de algemene reserve.
Voor dit taakveld gaat het om een bedrag van € 165.000 (project Havenkanaalgebied). De benodigde onttrekking van € 1.022.000 aan de algemene reserve is onder 'hogere lasten' toegelicht.