Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Er wordt geen actief grondbeleid gevoerd in Wassenaar, maar we faciliteren wel in een aantal projecten.
De vergunning voor de Locatie Generaal Winkelmanlaan is onherroepelijk en er zal gestart kunnen worden met de bouw.
Het Tracébesluit RijnlandRoute is genomen in 2017 en zal naar schatting in eerste kwartaal 2018 worden verankerd in het bestemmingsplan. Eind 2017 zijn Huize Den Deijl en Huisje Hèhè verkocht en worden in 2018 volgens het overeengekomen koopcontract in oude luister hersteld.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten49-19-19-19-19-68
Saldo49-19-19-19-19-68
Ontrekking reserves263333-24
Toevoeging reserves-26000026
Mutaties reserves033333
Geraamde resultaattaakveld49-17-17-17-17-65

Het merendeel van het verschil wordt veroorzaakt omdat in de begroting 2017 (als dekkingsmiddel) nog is uitgegaan van verlaging van de lasten met € 50.000. Dit vanwege het declareren van uren die gemaakt worden voor projecten van derden. In 2018 is dit principe van ‘in rekening brengen’ niet losgelaten, maar wel het (risicovol) anticiperen op dergelijke inkomsten.