Wettelijke Beleidskaders

Centraal
Gemeentewet
Wet Veiligheidsregio’s
Politiewet
Wet Bopz (IBS)
Drank- en Horecawetgeving
Algemene Plaatselijke Verordening
Wet tijdelijk huisverbod
Wet Bibob
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Wet Milieubeheer
Bouwbesluit
Winkeltijdenwet
Drank en Horecawet
Afvalstoffenwet
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Lokaal
Regionaal Beleidsplan Politie Eenheid Den Haag,
Regionaal Crisisplan,
Integraal Veiligheidsplan 2015-2018
Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar
Wassenaarse Bouwverordening
Legesverordening
Afvalstoffenverordening