Wettelijke Beleidskaders

 • Europees
  • Kader Richtlijn Water (KRW);
  • Stroomgebied Beheerplan (SGBP);
  • Europese Richtlijn 2006/7/EG, 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit;
  • Europese Richtlijn 2006/44/EG van 21 november 2008 betreffende de waterkwaliteit voor het leven van vissen;
 • Nationaal
  • Wet Milieubeheer;
  • Waterwet;
  • Wegenverkeerswet
  • Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION);
  • Deltaprogramma;
  • Flora- en Faunawet
  • Waterschapswet;
  • Wet Gemeentelijke Watertaken(Wgm);
  • 4de Nota Waterhuishouding (NW4);
  • Rijksvisie Waterketen;
  • Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW);
  • Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel (NBW-a);
  • Bestuursakkoord Waterketen 2007;
  • Duurzaam Inkoop beleid;
  • Besluit lozingen;
  • Nieuwe Omgevingswet (deze wet zal niet eerder dan in 2020 van kracht zijn, invoering is in volle gang)
 • Provinciaal
  • Provinciaal Waterplan 2010-2015;
  • Rioleringsbeleid in het buitengebied;
  • Visie Ruimte en Mobiliteit.
 • Regionaal Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Waterbeheerplan Hoogheemraadschap van Rijnland;
  • Nota Emissie beheer riolering;
  • Advies Nota Grondwater;
  • Keur Rijnland;
  • Nota Peilbesluit.
 • Lokaal
  • Bouwverordening;
  • Economische Visie Wassenaar 2016-2019;
  • Toekomstvisie Wassenaar 2025;
  • Structuurvisie Wassenaar 2025;
  • Groen- en waterstructuurvisie 2015-2019;
  • Beheerplan Water;
  • Beheerplan Openbare Verlichting;
  • Beheerplan Bruggen;
  • Beheerplan Wegen;
  • Beheerplan Verkeersregelinstallaties;
  • Verkeersplan Wassenaar.