Overhead

Alle gemeentelijke kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de primaire processen worden hier begroot en verantwoord. In dit kader is het belangrijk aan te geven dat het primaire proces uitgevoerd wordt door medewerkers van de Werkorganisatie Duivenvoorde. Alle kosten die verband houden met ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces vinden ook plaats in de werkorganisatie.

Conform de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording worden op dit taakveld zowel alle overheadkosten van de gemeente, als de bijdrage van de gemeente aan overheadtaken die de werkorganisatie voor de gemeente uitvoert begroot.

In de paragraaf bedrijfsvoering staat een uitsplitsing van de totale bijdrage aan de werkorganisatie per programma.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 0.4 OverheadBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten95959595950
Lasten-7.332-7.310-7.320-6.872-6.79923
Saldo-7.237-7.215-7.225-6.777-6.70423
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-7.237-7.215-7.225-6.777-6.70423

Gemeenschappelijke regelingen dienen per 2018 te voldoen aan de vernieuwde BBV regelgeving.
Onderdeel van deze wijziging is het aan de overhead toerekenen van de kosten van leidinggevenden en ondersteunend personeel en het zoveel mogelijk direct aan taakvelden toerekenen van kosten. In 2017 was dit nog niet volledig toegepast in de begroting. Het doorvoeren van deze wijziging heeft een verschuiving tot gevolg tussen het
taakveld 0.4 overhead en de overige taakvelden. Dat hiervan geen zichtbare financiële consequenties zichtbaar zijn wordt veroorzaakt door het feit dat direct toerekenbare kosten terechtgekomen zijn op andere taakvelden. Op dit taakveld komen de kosten van leidinggevenden en ondersteuning terug.