Beheer overige gebouwen en gronden

In 2018 wordt in samenwerking met de gebruikers van vastgoed de optimalisatie van de vastgoedportefeuille voortgezet. De uitdaging voor de komende jaren is om voor meerdere objecten te bepalen of deze worden aangehouden en zo ja, in welke vorm. In 2018 zal het buurtcentrum Oostdorp aan de Zonneveldweg in de verkoop gaan.

Raadhuis De Paauw heeft een rijke historie en een sterke relatie met de buitenplaats De Paauw. In 2018 wordt de buitenzijde van het hoofdhuis De Paauw gerestaureerd en hersteld volgens de restauratievisie.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 0.3 Beheer overige gebouwen en grondenBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-285-381-375-375-375-96
Saldo-285-381-375-375-375-96
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-285-381-375-375-375-96

Als gevolg van het vastgestelde Beheerplan Vastgoed 2017-2021 en de voor 2018 voorziene activiteiten is meer ambtelijke capaciteit aan dit taakveld toegerekend.