Treasury

Onder het taakveld Treasury vallen:

  • kort- en langlopende leningen;
  • deelnemingen in nutsbedrijven (Alliander-dividend);
  • overige financiële middelen (BNG-dividend).

De consequenties van met name de meerjarenontwikkeling van de financiering beïnvloeden het saldo aanmerkelijk. Dit komt doordat halverwege 2019 de bij de Rabobank uitstaande lening van € 15 miljoen afgelost zal worden en de vrijkomende liquiditeiten tegen een fors lagere vergoeding dan de huidige 4,7% verplicht uitgezet moeten worden bij het Rijk.
Dividenden worden alleen nog ontvangen van Alliander en BNG. Deze worden structureel behoudend geraamd op een niveau van in totaal € 410.000.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 0.5 TreasuryBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten1.3961.212860732657-184
Lasten-116-39-42-40-4078
Saldo1.2801.173817692617-107
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld1.2801.173817692617-107

Het positieve saldo op het taakveld Treasury neemt in 2018 met € 107.000 af.
Dit komt onder andere door een verlaging van de raming van het Alliander-dividend met € 66.000 tot het structurele niveau van vóór 2017. In 2017 was het dividend incidenteel hoger geraamd.

Daarnaast neemt de raming van het rentesaldo ten gevolge van de geactualiseerde financieringsprognose en iets bijgestelde verwachtingen over de renteontwikkelingen af met € 41.000. De rentelasten worden € 78.000 lager geraamd, de rentebaten € 118.000 lager.