Overige baten en lasten

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 0.8 Overige baten en lastenBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-74-998-997-1.014-1.014-925
Saldo-74-998-997-1.014-1.014-925
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-74-998-997-1.014-1.014-925

Ten opzicht van 2017 is sprake van een verslechtering van het saldo met € 925.000. Dit is het gevolg van de voorziene loon- en prijsaanpassingen voor 2018 en verdere jaren. Compensatie vindt plaats via het Gemeentefonds. In de informatiebrief van 20 juni 2017 is de raad hierover uitgebreid geïnformeerd.