Vennootschapsbelasting (Vpb)

Jaarlijks moeten diverse werkzaamheden worden uitgevoerd om van alle opbrengstcategoriën te bepalen of er sprake is van fiscale winst voor de Vpb. Om dit goed te kunnen managen is een standaard clustering gemaakt van alle voor de Vpb van belang zijnde activiteiten en een onderliggend dossier met relevante onderbouwingen. Met de ingenomen standpunten van de gemeente zijn tot op heden geen Vpb-plichtige activiteiten te onderkennen. De Belastingdienst heeft geen uitspraken gedaan over de ingenomen standpunten. Uitgaande van voortzetting van de huidige activiteiten op gelijke wijze, worden voor 2018 geen wijzigingen verwacht.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten000000
Saldo000000
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld000000

Niet van toepassing.