Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 0.10 Mutaties reservesBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten000000
Saldo000000
Ontrekking reserves4.30661356000-3.692
Toevoeging reserves-3.34200003.342
Mutaties reserves96461356000-350
Geraamde resultaattaakveld96461356000-350

Op dit taakveld zijn de dotaties en onttrekkingen aan reserves opgenomen voor zover deze niet aan een specifiek programma zijn toe te wijzen. De mutaties in de tabel vormen de weerslag van de instelling van de Reserve frictiekosten bij de begroting 2017.