Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Het digitale ondernemersloket van de gemeente wordt actueel gehouden zodat het aansluit bij de behoeften van de ondernemers en de ontwikkelingen in de markt.

Voor de weekmarkt en de standplaatsen stimuleren we een evenwichtig aanbod dat een aanvulling is op het bestaande winkelaanbod. De marktgelden en standplaatsgelden dienen (zo veel mogelijk) kostendekkend te zijn.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingenBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten43434343430
Lasten-44-73-73-73-73-29
Saldo-1-30-30-30-30-29
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-1-30-30-30-30-29

Niet van toepassing.