Economische promotie

In 2017 is Stichting Wassenaar Voorschoten Marketing opgericht ter promotie van Wassenaar en Voorschoten. Door deze stichting en de Gemeente Wassenaar is een toeristische en recreatieve activiteitenlijst 2017-2019 opgesteld. Hierin staan gezamenlijke projecten die in de Economische Visies van de gemeenten en in de Marketing Roadmap zijn opgenomen. Partijen zullen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid uitvoering aan deze projecten geven.

In 2018 worden concrete (marketing) activiteiten vormgegeven om de internationale bezoeker te bereiken en om de bewoner van de ene gemeente tot de bezoeker van de ander te maken.
Met de samenwerking tussen Leiden, Katwijk, Noordwijk en Oegstgeest kan meer van elkaars potentieel worden geprofiteerd. Dit heeft een positief effect op de verblijfsduur. Voor Wassenaar zal dit leiden tot een aantrekkelijke economische spin-off en een aantrekking van de arbeidsmarkt.

Een duidelijke en strategische toeristische bewegwijzering is voor de bezoeker belangrijk en draagt bij aan de vindbaarheid van de toeristische en recreatieve voorzieningen, inclusief het centrum. In 2018 zal samen met Stichting Voorschoten-Wassenaar uitgewerkt worden hoe de bewegwijzering te verbeteren en te optimaliseren.

Samenwerking met omliggende gebieden draagt bij aan het beter benutten en promoten van bestaande potentieel en het imago van Wassenaar. In 2018 wordt de samenwerking verder vorm gegeven om daarmee de lokale economie van Wassenaar te versterken.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 3.4 Economische promotieBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten87789089089089012
Lasten-39-31-31-31-317
Saldo83985885885885819
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld83985885885885819

Niet van toepassing.