Openbaar groen en (openlucht) recreatie

De in de Groen- en Watervisie opgenomen projecten opstelling van het bomenbeleidsplan en het project Berkhei worden beide begin 2018 afgerond. Op basis van de cultuurhistorische waardestelling en visies vindt in 2018 herstel van de landgoederen De Paauw en Backershagen plaats.

Een deel van de ecologische maatregelen in de Papewegsepolder wordt uitgevoerd door Stichting Twickel. Het project is één van de projecten van Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide en draagt hier financieel aan bij. De strategie voor het realiseren van robuuste groene buffer van minimaal 1500 meter wordt in 2018 voortgezet. Daarnaast wordt het Inrichtingsplan Groene Zone Valkenburg/ Noordrand Wassenaar afgerond. Tegelijkertijd wordt in het verlengde van de toekomstige faunapassage onder de A44, gestart met het voorstel voor de aanleg van een ecologische verbindingszone.

Verder nemen we deel aan het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). In 2018 wordt op basis van de drie thema’s ‘Verankeren’, ‘Verbinden’ en ‘Versterken’ uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma en het governancemodel. Het grote publiek leert Hollandse Duinen goed kennen, waarbij de hoeveelheid bezoekers niet ten koste mag gaan van de aanwezige omgevingswaarden. Wassenaar vormt als ‘Landgoed aan zee’ met afwisselende landschappen, cultuurhistorie en veel recreatiemogelijkheden een belangrijke meerwaarde binnen het Nationaal Park. Met de toenemende verstedelijkingsdruk wordt deze meerwaarde alleen maar belangrijker. Wassenaar maakt de aanwezige kwaliteiten beter zichtbaar en zet zich daarmee als groene, recreatieve, cultuurhistorisch interessante gemeente op de kaart. De gebiedsuitwerking Noordrand draagt in belangrijke mate bij aan deze ambitie. Ook werken we aan een verdere integratie tussen NPHD, Duin Horst & Weide en de marketingroadmap Vorstelijk Vrij.

In samenwerking met inwoners en overige betrokken partijen streven wij naar een groene en aantrekkelijke buitenruimte, waar inwoners plezierig kunnen wonen. "Meedoen met groen" is een praktische invulling waarin de kwaliteit van het openbaar groen wordt verhoogd doordat bewoners openbaar groen adopteren, een geveltuin aanleggen of boomspiegels onderhouden.

Voorwaarde voor het bereiken van bovenstaande doeleinden is wel dat het in deze raadsperiode ingezette beleid om het onderhoud van ons vele groen naar niveau B te brengen onverkort voortgezet wordt.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 5.7 Openbaar groen openlucht)recreatieBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten232114114114114-118
Lasten-3.768-3.004-3.092-3.188-3.158764
Saldo-3.536-2.890-2.978-3.074-3.044646
Ontrekking reserves3488888-340
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves3488888-340
Geraamde resultaattaakveld-3.188-2.883-2.971-3.066-3.036306

Voor de aanleg van een wandelverbinding langs de Papeweg is in 2017 eenmalig € 100.000 aan baten en lasten begroot. Ook is in 2017 incidenteel budget opgenomen voor het uitvoeringsproject Landschapsontwikkelingsplan (€ 75.000), het inrichtingsplan Groene Zone (€ 75.000), voor de inrichting van een Natuurspeelplek (€ 37.669) en voor het Groencompensatieplan Amerikaanse Ambassade (€ 160.000). In 2018 zijn deze kosten niet meer geraamd, daarom ontstaat in 2018 een voordeel ten opzichte van 2017. Op basis van reeds genomen besluiten (jaarrekening 2016 en Voorjaarsnota 2017) zijn de eenmalige kosten gedekt uit de algemene reserve.

Gemeenschappelijke regelingen dienen per 2018 te voldoen aan de vernieuwde BBV regelgeving.
Onderdeel van deze wijziging is het aan de overhead toerekenen van de kosten van leidinggevenden en ondersteunend personeel en het zoveel mogelijk direct aan taakvelden toerekenen van kosten. In 2017 was dit nog niet volledig toegepast in de begroting. Het doorvoeren van deze wijziging heeft een verschuiving tot gevolg tussen het taakveld 0.4 overhead en de overige taakvelden en andersom.
Hierdoor is een voordelig verschil van € 357.000 ten opzichte van 2017 ontstaan op dit taakveld.

Samenwerkingsverbanden

Naam

Landschapstafel Duin, Horst en Weide

Juridische vorm

Samenwerkingsverband

Vestigingsplaats

Geen vaste vestigingsplaats

Bestuur en toezicht

Het samenwerkingsverband heeft geen eigen bestuur waarin bestuurders van de gemeenten zitting hebben. Elke deelnemende gemeente vaardigt één wethouders af voor overleg.  De landschapstafel is een bestuurlijke samenwerking, waarbij elke gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van zijn eigen projecten.

Doelstelling

Behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van Duin Horst & Weide, gericht op waarborgen van authenticiteit, versterken van de vitaliteit en het vergroten van de leefbaarheid.
Er is een gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma , het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide. De provincie Zuid-Holland heeft 50% cofinanciering toegezegd voor uitvoering van het programma.

Besluit tot deelname

2001 Intentieovereenkomst Pact van Duivenvoorde
2004 Samenwerkingsovereenkomst Pact van Duivenvoorde
2016 Intentieverklaring Landschapstafel Duin Horst & Weide

Bestuurlijk belang

Voor Wassenaar neemt de portefeuillehouder Ruimte en duurzaamheid deel aan het overleg.

Relatie met andere verbonden partijen en samenwerkings-
verbanden

Er is geen relatie met andere verbonden partijen, in de Landschapstafel wordt bestuurlijk samengewerkt met de gemeenten Leiden, Den Haag, Zoetermeer, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Verder met maatschappelijke partijen als Staatsbosbeheer, Dunea, Zuidhollandse Milieufederatie, Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Stichting Horst en Voorde (landgoederen), ANWB, Recron en ondernemers als recreatiebedrijf Vlietlanden en hotel restaurant De Gouden Leeuw BV.