Media

Faciliteren eigentijdse bibliotheek
Het faciliteren van een eigentijdse en ondernemende bibliotheek. Een plek voor ontmoeting en verbinding voor de Wassenaarse samenleving, met aandacht voor cultuur en het bevorderen van zelfredzaamheid in het kader van het sociaal domein; een centraal “dorpshuis”.

In 2016 is de bibliotheek in het kader van de certificering begonnen met het aanbrengen van focus in het eigen beleid. Daarvoor heeft de bibliotheek een onderzoek gedaan onder de leden van de bibliotheek en verschillende stakeholders uit de politiek, cultuur, welzijn en onderwijs. Met betrekking tot Wassenaar heeft de bibliotheek geconstateerd dat er in Wassenaar een grote behoefte is aan een bibliotheek met een functie van dorpshuis en cultureel centrum, een plek voor verbinding waar Wassenaarders elkaar kunnen ontmoeten.
De ingezette lijn van een grotere samenwerking tussen de bibliotheek en haar netwerk op de verschillende terreinen, waaronder met name ook het sociaal domein, wordt ook in 2018 voortgezet.
De bibliotheek draagt met haar activiteiten, waaronder de activiteiten gericht op bestrijding van laaggeletterdheid en digibetisme, bij aan het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en preventie.

Voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor bekostiging van lokale omroepactiviteiten
Het Commissariaat voor de Media heeft in 2017 Midvliet aangewezen als lokale omroepinstelling die de lokale omroepactiviteiten voor Wassenaar verzorgt. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht deze omroepactiviteiten te bekostigen. Dit gebeurt, op wettelijke basis, zonder inmenging in de inhoud van de omroepactiviteiten. Wel wordt bij toekenning van de bekostiging gecontroleerd of de omroep voldoet aan de kwaliteitscriteria voor een ‘lokaal toereikend media-aanbod’(Itma). Deze Itma-criteria zijn door de OLON en de VNG vastgelegd in een convenant.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 5.6 MediaBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten1991991991991990
Lasten-759-770-770-770-770-11
Saldo-560-571-571-571-571-11
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-560-571-571-571-571-11

Niet van toepassing.