Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Uitvoeren cultuurnota
In 2018 wordt uitvoering gegeven aan de in 2017 vastgestelde Cultuurnota Wassenaar 2017-2020 Kracht van kunst. Het beleid is ingericht aan de hand van de volgende pijlers:

  • meedoen: participatie centraal;
  • verbinden: een breed en divers cultuuraanbod;
  • versterken: cultuur, een economische kracht!

Cultuur biedt, net als sport, een mogelijkheid om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Als vrijwilliger, actief beoefenaar of als passieve bezoeker/toehoorder. Cultuur biedt de mogelijkheid tot een sociaal bindmiddel, ontspanning, reflectie en inspiratie en draagt daarmee bij aan ons welzijn. Vanuit dat oogpunt vinden we het belangrijk dat vanuit het culturele veld  initiatieven ontstaan die zich richten op de verbinding tussen cultuur en het sociaal domein.  Om deze verbinding te stimuleren en/of beter zichtbaar te maken wordt ingezet op bewustwording, kennismaking en kennisdeling door middel van bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten. Stimulering van nieuwe activiteiten gericht op cultuur en het sociaal domein kan plaatsvinden vanuit een jaarlijkse vrije ruimte voor innovatie in het subsidieplan.

Er is aandacht voor laagdrempelige toegankelijkheid tot cultuur. Dit wil zeggen dat er binnen de gemeente mogelijkheden zijn voor verschillende doelgroepen om in aanraking te komen met cultuur.
Een beoogd aspect binnen het beleid is een omvorming van het huidig gesubsidieerde muziekonderwijs door BplusC tot een passend cultuur educatief aanbod. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de taakstelling die voortvloeit uit de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2017, inclusief financieel meerjarenperspectief 2017-2020.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-participBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-562-451-403-369-332111
Saldo-562-451-403-369-332111
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-562-451-403-369-332111

Als gevolg van het verschuiven van subsidies tussen programma's en taakvelden zijn in 2017 op taakveld 5.3 incidenteel hogere lasten geraamd (€ 19.000). Daarnaast wordt uitvoering van de subsidiëring voor het muziekonderwijs anders aangepakt waardoor in 2018 verlaging van de lasten wordt bereikt (€ 30.000).

Gemeenschappelijke regelingen dienen per 2018 te voldoen aan de vernieuwde BBV regelgeving.
Onderdeel van deze wijziging is het aan de overhead toerekenen van de kosten van leidinggevenden en ondersteunend personeel en het zoveel mogelijk direct aan taakvelden toerekenen van kosten. In 2017 was dit nog niet volledig toegepast in de begroting. Het doorvoeren van deze wijziging heeft een verschuiving tot gevolg tussen het taakveld 0.4 overhead en de overige taakvelden en andersom. Hierdoor is een voordelig verschil ontstaan van € 62.000 op het taakveld 5.3 ten opzichte van 2017.