Cultureel erfgoed

  • In 2018 (1e kwartaal) wordt de visie cultureel erfgoed op de omgang met het cultureel erfgoed afgerond/vastgesteld, die in samenspraak met inwoners en stakeholders is ontwikkeld.
  • Doorgaan met digitaliseren van informatie over het cultureel erfgoed boven en onder de grond. Daarmee zorgen we er voor de basis op orde te krijgen om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren en op laagdrempelige wijze beschikbaar te hebben voor derden
  • Met de ontvangen provinciale subsidie van de Erfgoedtafel landgoederen zorgen we dat de lopende projecten worden afgerond. Deze dragen bij aan het beter benutten van het recreatieve gebruik en het op de kaart zetten van de historie van Wassenaar.
  • Vasthouden van de passie, inzet en enthousiasme voor cultureel erfgoed, die is ontstaan door het proces van de visie, bij de inwoners van Wassenaar.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoedBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten29292929290
Lasten-220-296-296-296-296-75
Saldo-191-266-266-266-266-75
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-191-266-266-266-266-75

Gemeenschappelijke regelingen dienen per 2018 te voldoen aan de vernieuwde BBV regelgeving.
Onderdeel van deze wijziging is het aan de overhead toerekenen van de kosten van leidinggevenden en ondersteunend personeel en het zoveel mogelijk direct aan taakvelden toerekenen van kosten. In 2017 was dit nog niet volledig toegepast in de begroting. Het doorvoeren van deze wijziging heeft een verschuiving tot gevolg tussen het taakveld 0.4 overhead en de overige taakvelden en andersom.
Hierdoor is een nadelig verschil van € 75.000 ten opzichte van 2017 ontstaan op dit taakveld.