Inkomensregelingen

Uitvoeren diverse plannen van aanpak
Op basis van de evaluatie in 2017 gaan we in 2018 verder uitvoering geven aan het geoptimaliseerde Plan van aanpak arbeidsmarktoffensief en het Plan van aanpak jeugdwerkgelegenheid 2015-2018. Hier wordt de focus gelegd op onder andere handhaving, werkgeversdienstverlening en jeugdwerkgelegenheid met als doel om meer uitstroom naar werk te realiseren en het tekort op de BUIG terug te dringen.

Om statushouders goed en effectief te kunnen laten integreren wordt uitvoering gegeven aan het integraal plan van aanpak integratie en participatie statushouders Wassenaar.

Gevoed door landelijke ontwikkelingen, de resultaten van diverse onderzoeken en de sociale conferentie in 2017 wordt het minimabeleid aangescherpt. Binnen het minimabeleid wordt gekeken naar een herprioritering van de aanwezige middelen.
Inzet is dat het bereik van voorzieningen toeneemt onder meer door het stimuleren van initiatieven van maatschappelijke partners, meer aandacht vragen voor voorliggende voorzieningen, goede informatieverstrekking over inkomensregelingen en een goede bewegwijzering naar organisaties.

Verstrekken uitkeringen
Gedurende de begeleiding naar financiële zelfredzaamheid en participatie in de samenleving worden als laatste vangnet uitkeringen verstrekt.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 6.3 InkomensregelingenBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten5.5115.5115.5115.5115.5110
Lasten-7.648-7.622-7.621-7.622-7.62226
Saldo-2.137-2.111-2.110-2.111-2.11126
Ontrekking reserves280000-28
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves280000-28
Geraamde resultaattaakveld-2.110-2.111-2.110-2.111-2.111-1

Niet van toepassing.

Samenwerkingsverbanden

Naam

Gemeenschappelijke afdeling Werk en Inkomen

Juridische vorm

Samenwerking op basis van een overeenkomst

Vestigingsplaats

Leidschendam-Voorburg

Bestuur en toezicht

Het samenwerkingsverband heeft geen eigen bestuur waarin bestuurders van de gemeenten zitting hebben.

Doelstelling

Per 1 januari 2012 zijn de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de werkzaamheden en dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen door de gemeente Leidschendam-Voorburg te laten verzorgen.
De samenwerking is per 1 juli 2017 in een geactualiseerde overeenkomst voortgezet.

Besluit tot deelname

2012

Bestuurlijk belang

Bestuurlijke besluiten rond Werk en Inkomen worden separaat in de respectievelijke gemeenten genomen.
De samenwerkingsovereenkomst kent een bestuurlijk overleg W&I. Aan dit overleg neemt deel de Portefeuillehouder Sociale zaken, jeugd en onderwijs.

Relatie met andere verbonden partijen

De samenwerkingsovereenkomst heeft geen relatie met andere gemeentelijke GR-en en samenwerkingsverbanden.