Begeleide participatie

Uitvoeren wettelijke taken op grond van de WSW voor de oude doelgroep
De Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) is met de invoering van de Participatiewet in 2015 komen te vervallen. Om continuïteit van ondersteuning en ontwikkeling te borgen is de afspraak gemaakt dat de ‘oude doelgroep’ die gebruik maakt van de voorzieningen onder de Wsw dat mag blijven doen. Daartoe maakt Wassenaar onderdeel uit van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (Gr KDB).

Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatiewet voor de nieuwe doelgroep
Werk is niet alleen van belang om in het eigen levensonderhoud te voorzien, maar draagt ook bij aan persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en sociale contacten. Doel is om zoveel mogelijk mensen te bemiddelen naar een betaalde baan (voor zover deze in voldoende mate aanwezig zijn voor deze doelgroep). Daarbij is er extra aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daar waar (betaalde) arbeid op een reguliere werkplek (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, wordt een passend alternatief geboden, zodat inwoners meedoen en kans krijgen zich te ontwikkelen. Denk hierbij aan beschut werk en maatschappelijke participatie door inzet van de tegenprestatie. Op dit moment zijn de aantallen voor nieuw beschut werk tot 2018 bekend (2 plekken). Voor het meerjarenbeeld wordt rekening gehouden met een stijging van 1 plek per jaar.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 6.4 Begeleide participatieBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten1750000-175
Lasten-2.956-1.147-1.058-1.009-1.0081.809
Saldo-2.782-1.147-1.058-1.009-1.0081.634
Ontrekking reserves1270000-127
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves1270000-127
Geraamde resultaattaakveld-2.655-1.147-1.058-1.009-1.0081.507

Met de invoering van het nieuwe BBV en de indeling van de taakvelden in 2017 zijn de budgetten voor zowel begeleide participatie als arbeidsparticipatie op taakveld 6.4 verantwoord. Met ingang van 2018 worden alleen de budgetten voor begeleide participatie (Wsw en beschut werk) op dit taakveld verantwoord en worden de budgetten voor arbeidsparticipatie verantwoord op taakveld 6.5. Dit leidt tot een verschuiving tussen deze taakvelden.
Daarbij wordt nog opgemerkt dat in 2017 incidentele inkomsten en uitgaven zijn geraamd voor het integraal plan van aanpak integratie en participatie statushouders