Arbeidsparticipatie

Bieden en organiseren van re-integratie-activiteiten gericht op individuen en groepen
De reïntegratie-activiteiten worden gerichter ingezet op basis van afstand tot de arbeidsmarkt.

In de regio Zuid Holland Centraal wordt uitvoering gegeven aan het aangepaste plan van aanpak werkgeversservicepunt. De lokale werkgeversbenadering wordt voortgezet in het kader van het Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief. Lokaal accountmanagement zorgt verder voor verbinding tussen economie en Werk en Inkomen.

Uitvoeren Plan van aanpak jeugdwerkgelegenheid 2015-2018
Deze richt zich in 2018 op: meer jongeren aan het werk, eruit halen wat erin zit, alle jongeren in beeld, samen verantwoordelijk en structurele Jongerenvertegenwoordiging.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 6.5 ArbeidsparticipatieBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-18-1.062-959-983-983-1.044
Saldo-18-1.062-959-983-983-1.044
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-18-1.062-959-983-983-1.044

Met de invoering van het nieuwe BBV en de indeling van de taakvelden in 2017 zijn de budgetten voor zowel begeleide participatie als arbeidsparticipatie op taakveld 6.4 verantwoord. Met ingang van 2018 worden alleen de budgetten voor begeleide participatie (Wsw en beschut werk) op taakveld 6.4 verantwoord en worden de budgetten voor arbeidsparticipatie verantwoord op taakveld 6.5. Dit leidt tot een verschuiving van budgetten tussen deze taakvelden.
Daarbij wordt nog opgemerkt dat in 2017 incidentele inkomsten en uitgaven zijn geraamd voor het integraal plan van aanpak integratie en participatie statushouders