Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Verstrekken maatwerkvoorzieningen
Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden, met als doel: inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Voor deze voorzieningen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen.

Indien een collectieve organisatie van bovengenoemde voorzieningen leidt tot een adequatere, goedkopere oplossing of kan voorkomen dat duurdere voorzieningen nodig zijn, kan hiervoor worden gekozen. Hierbij valt te denken aan aanpassingen ten behoeve van de toegankelijkheid van een appartementencomplex.

In 2017 zijn de hulpmiddelen opnieuw aanbesteed voor nieuwe contracten met ingang van 1 januari 2018.  Hierbij is nog meer op kwaliteit ingezet dan bij de vorige aanbesteding.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-1.017-1.349-1.349-1.349-1.349-333
Saldo-1.017-1.349-1.349-1.349-1.349-333
Ontrekking reserves100000-10
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves100000-10
Geraamde resultaattaakveld-1.007-1.349-1.349-1.349-1.349-343

In de begroting 2018 is een hoger bedrag opgenomen voor maatwerkvoorzieningen. Dit is gedaan omdat de hulpmiddelen in 2017 opnieuw worden aanbesteed en daarbij rekening is gehouden met een hoger prijsniveau dan bij de vorige aanbesteding.