Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking.

Uitvoerend beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020
Deze richt zich in 2018 onder meer op de preventiethema’s: bewindvoering, informatievoorziening via sociale media, doorbetaling vaste lasten, vroegsignalering en doelgroepenwerk. Daarnaast wordt ingezet op stabilisatie van de inkomenssituatie van huishoudens met schulden en het regelen van de schulden.

Verstrekken maatwerk dienstverlening
Voor de voorzieningen (exclusief schuldhulpverlening) kan de gemeente een eigen bijdrage vragen.
In 2018 gaat een pilot van start om dagbesteding voor licht dementerenden aan te bieden als algemene voorziening. Dat betekent dat inwoners met geheugenproblemen, zonder indicatie, naar dagbesteding kunnen gaan. Hierdoor zullen naar verwachting minder maatwerkvoorzieningen worden verstrekt omdat meer in de algemene voorziening wordt opgevangen.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
In 2020 worden beschermd wonen en maatschappelijke opvang de verantwoordelijkheid van alle gemeenten. In 2018 wordt toegewerkt naar regionale afspraken om de overgang van taken van de centrumgemeente naar alle gemeenten de vorm te geven. Het uitgangspunt hierbij is lokaal wat kan, regionaal wat moet.

Per 1 oktober 2018 moeten gemeenten een lokale sluitende aanpak hebben voor de doelgroep verwarde personen. Dit moet leiden tot betere opvang, zorg en ondersteuning voor mensen die verward gedrag vertonen.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten4934934934934930
Lasten-2.045-2.068-2.103-2.103-2.103-23
Saldo-1.552-1.575-1.610-1.610-1.610-23
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-1.552-1.575-1.610-1.610-1.610-23

Niet van toepassing