Maatwerkdienstverlening 18-

Realiseren van een breed scala aan jeugdhulpvoorzieningen en doorontwikkeling van het inkoopbeleid
De technische inkoop van jeugdhulpvoorzieningen vindt plaats via de GR Inkoopbureau H-10. Bij de regionale inkoopprocedure is aandacht voor lokale wensen, sturing, monitoring en kostenbeheersing.

Lokaal uitvoeren innovatieagenda Haaglanden
Zorg en ondersteuning die geleverd wordt aan een jeugdige en zijn gezin zijn zoveel mogelijk
ambulante trajecten, gericht op het (weer) thuis wonen of ‘participeren’ (met inachtneming van specifieke doelgroepen en hun kwetsbare positie). Residentiële en specialistische zorg, maar ook dwang zijn (tijdelijke) modules in dit ambulante traject.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-3.054-2.587-2.615-2.637-2.638467
Saldo-3.054-2.587-2.615-2.637-2.638467
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-3.054-2.587-2.615-2.637-2.638467

Bij de raming 2018 en verder is uitgegaan van de realisatie over 2016 en is de verhoging van de integratie uitkering sociaal domein voor het onderdeel jeugd verwerkt. Per saldo betekent dat een verlaging van de raming ten opzichte van 2017 van ruim € 87.000.

Daarnaast is een verschuiving doorgevoerd van bijna € 326.000 van dit taakveld naar het taakveld geëscaleerde zorg 18-. Dit houdt verband met een verdere specificering van de taakveldindeling en uniformering in H10 verband. Daardoor worden de kosten voor beschermd wonen van jeugdigen op taakveld geëscaleerde zorg 18- verantwoord.  Verder is in 2017 een hogere incidentele bijdrage aan de GR Inkoopbureau geraamd, die samen met een kleiner aantal toegerekende uren, de verlaging van de overige € 54.000 verklaart.
Wij wijzen er op dat de ramingen jeugdhulp grote onzekerheden kennen, omdat de behoefte aan jeugdhulp kan variëren en de mogelijkheden om die te beïnvloeden, beperkt zijn. Tot slot vindt bij de aanbesteding voor 2018 een harmonisatie van tarieven plaats, waarvan de gevolgen nog niet te zijn voorspellen en daarom een risico vormen.