Milieubeheer

Het Klimaatprogramma omvat achttien projecten die niet alleen de Wassenaarse samenleving betreffen, maar ook de werkorganisatie. In 2018 ligt de focus op het creëren van bewustwording en het opzetten van communicatie naar burgers om gedrag te veranderen en te stimuleren om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen voor woning en vervoer. Onder meer willen wij met steun van een Europese subsidie een VVE begeleiden bij het verduurzamen van een appartementengebouw.
Daarnaast speelt de gemeente een actieve rol bij het verduurzamen van de scholen en sportaccommodaties. Voor 2018 en verder speelt de energietransitie een grote rol in het Klimaatprogramma. Wij gaan verkennen op welke wijze de gemeente kan stimuleren dat kansen in de verduurzaming van de collectieve energievoorziening worden benut. De relatie met stakeholders wordt daartoe verstevigd. Omdat met 2018 het tweede uitvoeringsjaar van het Klimaatprogramma wordt afgesloten, bereiden wij een vervolgprogramma voor.

Samen met partners in de regio verkennen we de mogelijkheden om meerwaarde te boeken bij (grootschalige) opgaven die zich richten op een CO2-arme energievoorziening.

Wij passen op sobere wijze het wettelijk kader toe om de milieukwaliteiten van de leefomgeving te beschermen of waar mogelijk te verbeteren. Dit doen wij onder andere bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In 2018 wordt ook het wettelijk verplicht actieplan geluid vastgesteld dat aangeeft hoe wij de schadelijke effecten van omgevingslawaai willen beheersen en verminderen.

De taakstellende besparing op energielasten, oplopend van € 25.000 in 2018 tot € 100.000 in 2020, is vooralsnog in dit taakveld opgenomen, omdat deze besparing vanuit het Klimaatprogramma wordt geïnitieerd. Deze taakstelling is bedoeld als een bezuiniging door uitvoering van het klimaatprogramma en niet een bezuiniging op het programma. De taakstelling is nog niet uitgekristalliseerd en kan neerdalen op de verschillende taakvelden. Te zijner tijd zullen de bezuinigingen door de uitwerking van deze taakstelling verschuiven naar de betreffende posten zoals de energielasten op vastgoed of vermindering van de bijdrage aan de exploitatie op sportvoorzieningen.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 7.4 MilieubeheerBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-925-1.128-606-556-556-203
Saldo-925-1.128-606-556-556-203
Ontrekking reserves294490000196
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves294490000196
Geraamde resultaattaakveld-630-638-606-556-556-7

In de begroting 2018 zijn de uitvoeringskosten voor het Klimaatprogramma 2016 (€ 245.000) met de bijbehorende onttrekking uit de reserve duurzaamheid verwerkt. Ook is in 2018 € 6.400 extra beschikbaar voor het inrichten van laadplekken voor e-vervoer. Verder start in 2018 de taakstelling op energielasten vastgoed met een omvang van € 25.000 tot een bedrag van € 100.000 vanaf 2020.
In 2017 was eenmalig € 25.500 beschikbaar voor het vervaardigen van een explosievenkaart.

Voor het taakveld Milieu is de begrote onttrekking aan de Reserve Volkshuisvesting en Duurzaamheid ten behoeve van de uitvoering van het Klimaatprogramma in 2018 € 15.000 lager dan in 2017.

Gemeenschappelijke regelingen dienen per 2018 te voldoen aan de vernieuwde BBV regelgeving.
Onderdeel van deze wijziging is het aan de overhead toerekenen van de kosten van leidinggevenden en ondersteunend personeel en het zoveel mogelijk direct aan taakvelden toerekenen van kosten. In 2017 was dit nog niet volledig toegepast in de begroting. Het doorvoeren van deze wijziging heeft een verschuiving tot gevolg tussen het taakveld 0.4 overhead en de overige taakvelden en andersom.
Hierdoor is een nadelig verschil van € 17.000 ten opzichte van 2017 ontstaan op dit taakveld.