Begraafplaatsen en crematoria

Dit taakveld betreft de exploitatie van de begraafplaats Persijnhof, inclusief het beheer en onderhoud van de aula en de begraafplaats (inclusief het Joodse deel van de begraafplaats). Onder de exploitatie van de begraafplaats vallen de (bege)leiding van uitvaarten en bijzettingen. Daarnaast valt hieronder de lijkbezorging van overledenen waar niemand anders voor zorgdraagt. In 2018 onderhouden we de begraafplaats op een basisniveau (CROW niveau ‘B’).

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 7.5 Begraafplaatsen en crematoriaBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten49494949490
Lasten-203-134-134-134-13469
Saldo-154-85-85-85-8569
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-154-85-85-85-8569

Gemeenschappelijke regelingen dienen per 2018 te voldoen aan de vernieuwde BBV regelgeving.
Onderdeel van deze wijziging is het aan de overhead toerekenen van de kosten van leidinggevenden en ondersteunend personeel en het zoveel mogelijk direct aan taakvelden toerekenen van kosten. In 2017 was dit nog niet volledig toegepast in de begroting. Het doorvoeren van deze wijziging heeft een verschuiving tot gevolg tussen het taakveld 0.4 overhead en de overige taakvelden en andersom.
Hierdoor is een voordelig verschil van € 69.000 ten opzichte van 2017 ontstaan op dit taakveld.